Ett Tuffo-projekt

Applicera är ett treårigt forskningsprojekt som ska utveckla en lättanvänd (applicerbar) metodik för platsspecifik riskbedömning av förorenade områden i syfte att skydda markmiljön.
Projektet startades 2015 och är samfinansierat av Formas, Trafikverket och Statens geotekniska institut (SGI). Applicera ingår i TUFFO, Teknikutveckling- och forskning inom förorenade områden.

tuffo