Om APPLICERA

Applicerbar metodik för platsspecifik riskbedömning av effekter på markmiljön

Målet med Applicera är att utveckla en platsspecifik metodik för miljöriskbedömning av förorenad mark där relevanta markfunktioner tas i beaktande. I nuvarande svenska bedömningsverktyg finns begränsad kunskap om hur föroreningar påverkar markens ekosystem och funktioner. Detta leder ofta till kostsamma schaktningar där all jord med föroreningsnivåer över riktvärden grävs bort, men utan att man känner till vad nyttan för marken blir.

Sanering Katrineholm 018

Katrineholm tankArvidsjaur tankNär man bedömer om föroreningar på en förorenad plats utgör en risk är det fyra olika s.k. skyddsobjekt man tar hänsyn till: människors hälsa, markmiljön, och spridning till ytvatten respektive grundvatten. Markmiljön blir ofta det styrande objektet, dvs. det som har lägst riktvärden och alltså avgör saneringsbehovet. Det uttalade syftet med att skydda markmiljön är att ekosystemet ska kunna utföra markfunktioner som behövs för den framtida markanvändningen, t.ex. att fungera som nedbrytare av organiskt material till tillgängliga näringsämnen. För att bedöma om markekosystemet har denna förmåga antar man att markfunktionerna skyddas om arterna i marken skyddas. Naturvårdsverket har fastställt generella riktvärdena där markanvändningen delas in i två kategorier: känslig markanvändning (KM), där människor ska kunna bo på platsen hela sitt liv, och mindre känslig markanvändning (MKM). För KM ska 75% av arterna skyddas, och för MKM 50%. Bedömningen av hur känsliga arterna är för föroreningar i marken tas från s.k. artkänslighetsfördelningar, där man har testat olika arters känslighet. Väldigt få av dessa arter tillhör dock mikrobsamhällena (bakterier, svampar etc.), tusentals arter som är de som faktiskt utför en stor del av markfunktionerna. Det finns alltså en svag koppling mellan syftet med markmiljöskyddet (skydda markfunktionerna) och metodiken man använder (skydda arter genom artkänslighetsfördelningar). I Applicera ska vi utveckla en metodik för miljöriskbedömning där fokus ligger på att skydda markfunktioner.

POM kvadratiskDaggmask som en krok

triad

 

 

 

Vi kommer att karaktärisera jordprover som skiljer sig åt i föroreningsnivåer och andra parametrar genom att använda en uppsättning av tidigare testade och nya indikatorer, inklusive s.k. mikrobiell genomik, där mikrobsamhällets genetiska sammansättning analyseras och arterna kan delas in i olika grupper som utför markfunktioner. Vi kommer att fastställa explicita kopplingar mellan indikatorer och markfunktioner. Detta kommer att överbrygga kunskapsklyftan som existerar mellan målen för att skydda markmiljön och metoderna som används inom miljöriskbedömning.