WPs

Projektet är indelat i sex arbetspaket (work packages, WPs):

WP1 Ledning och organisation
WP2 Fallstudier och provtagning
WP3 Karaktärisering av jord
WP4 Metodutveckling för platsspecifik miljöriskbedömning
WP5 Kostnad-nytta och osäkerhetsanalyser
WP6 Kunskapsspridning och kommunikation

Bilden nedan visar APPLICERAs olika WPs och hur de är relaterade till varandra (klicka på bilden för att förstora).WPstruktur