Nyheter

Dags för vår sista workshop (2018-12-05)
Applicera går mot sitt slut och vi kommer att hålla vår slutworkshop på SLU i Uppsala den 12 december kl 9:30-16:15. Preliminärt program hittar ni här. Anmälan görs till Karin Wiberg.

Internationell workshop (2018-05-23)
Den 22-23 maj arrangerade Applicera en internationell workshop på Sunnersta herrgård i södra Uppsala. Fokus på workshopen var att ur ett forskningsperspektiv diskutera utmaningar inom riskbedömning av förorenad mark. Flera internationellt kända forskare inom området ekologisk riskbedömning av förorenad mark var på plats för att ge oss feedback på våra resultat och preliminära slutsatser.

Workshopen var indelad i fyra teman:
A) Assessing ecological risk of metals
B) Assessing ecological risk of organic pollutants (with focus on PAH)
C) Biological indicators in ERA
D) A guideline for site specific ERA – the best way to do it

Det blev två mycket lyckade dagar med stort utbyte av kunskap. Tack till alla som bidrog och gjorde det möjligt!

Riskbedömning av Fönsterfabriken (2017-09-30)
Fönsterfabriken är arbetsnamnet på den PAH förorenade marken i Kubikenborg i Sundsvalls kommun. Detta är också Appliceras andra fältlokal där vi ska använda våra  kemiska och biologiska testmetoder för att göra en ekologisk riskbedömning. I början av september 2017 togs prover i 50 provpunkter. Området är framför allt förorenat med PAH, men där förekommer också förhöjda halter av metaller som zink, koppar och bly. En rad kemiska och ekologiska parametrar har analyserats i alla provpunkter. Riskbedömningen i full gång. Projektet kommer att slutrapporteras till Sundsvalls kommun under vårvintern 2018.

Global Soil Security Conference (2016-12-06)Foto poster session

I december deltog Applicera på The 2nd Global Soil Security Conference som hölls i Paris. Soil security (ungefär Marksäkerhet) är ett relativt nytt koncept som syftar till att bättre synliggöra marken/jorden som den viktiga resurs den faktisk är. Globalt sett står denna resurs under ett hårt tryck och ska klara av många saker som t ex tryggad livsmedelsförsörjning, vattensäkerhet, energisäkerhet, klimatstabilitet till en allt större population. Med Marksäkerhet tydliggörs de olika hoten mot jorden på ett stukturerat sätt i syfte att nå en hållbar markhantering. Konceptet är utvecklat och testat för jordbruksmark, men utvecklas nu snabbt för annan typ av mark. Ett sådant område är förorenad mark där Appliceras presentationer gjorde viktiga inspel.

Lysimeterförsök pågår! (2016-08-25) foto lysimeter forberedelser Jana Weiss SLU

APPLICERA har startat ett fältexperiment i s.k. lysimetrar för att kunna bestämma vilka markfunktioner som är relevanta och känsliga nog för att detektera oacceptabel påverkan på markfunktioner i samband med riskbedömning av förorenad mark. Lysimetrarna är ca 1 meter långa cylindrar som har förts ner i jorden i lysimeterparken på Ultuna campus (SLU) i Uppsala. Cylindrarna har packats med två olika referensjordar som har blandats med olika halter av föroreningar, koppar och kreosot (PAHer). De tre valda föroreningsnivåerna utgår från Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM).

I samband med uppstarten av försöket såddes gräs i varje rör för att få ett naturligt, någorlunda kontrollerat ekosystem med ett kolinflöde till markorganismerna. Den första provtagningen är planerad till slutet av september 2016 (efter en växtperiod) och den andra till september 2017 (efter två växtperioder). Jorden kommer att karakteriseras med hjälp av ett batteri av olika kemiska, ekotoxikologiska och ekologiska parametrar. Med lysimeterförsöket hoppas vi att bättre kunna förstå hur olika nyckelfunktioner i marken påverkas av föroreningsgraden i olika typer av mark. Målet är att ta fram en platsspecifik metodik som är relativt enkel att genomföra och som därmed kan användas av branschen vid ”riktiga” riskbedömningar av förorenade områden.

foto lysimeter Jana Weiss SLU

 

foto lysimetar 2016-07-25 Jana Weiss SLU

Ny publikation: Markmiljöns skyddsvärde  (2016-07-04)
Appliceras första publikation är ute och finns att läsa här!

Publikationen är ett samarbete med SGI-projektet Marksynt och vår förhoppning är att denna rapport kan ge en grund till kommande vägledningar. Syftet med rapporten är att tydliggöra vad som avses med begreppet markmiljöns skyddsvärde och beskriva vad det består av.

Vid miljöriskbedömningar av förorenade områden bedöms det hur situationen är på området; Vilka är föroreningarna? Hur stora mängder är det? Etcetera. Samtidigt måste hänsyn tas till hur det bör vara. Till exempel: Till vilken nivå bör markmiljö skyddas på området? Är-frågorna är faktafrågor medan bör-frågorna är värderingsfrågor som innehåller någon form av värdepremiss och resultatet blir i stor utsträckning beroende på vem som utför värderingen. Olika miljöetiska synsätt kan nämligen leda till att markmiljön som skyddsobjekt värderas olika högt.

För att skapa en gemensam grund för denna typ av värderingar har vi utgått från den miljöetik som ligger till grund för svensk miljölagstiftning.

Vi har valt att studera bör-frågorna ur en kombinerad juridisk och miljöetisk synvinkel. Detta är en av de första sådana analyser som gjorts i Sverige med fokus på förorenade områden. Analysen har gjorts i två steg: Först har vi identifierat det miljöetiska synsätt som miljöbalken bygger på och därefter har vi använt detta synsätt för att härleda markmiljöns skyddsvärde. Detta har gett svar på vad det är vi vill skydda och varför.

Trevlig läsning till hängmattan i sommar!

Workshop på Nätverket Renare Marks vårmöte (2016-03-16)
Under Renare Marks vårmöte i Göteborg passade Applicera på att hålla en work-shop tillsammans med Safire som är ett annat pågående Tuffo-projekt. Båda projekten hanterar värderingsfrågor som rör riskbedömning och efterbehandling av förorenade områden. Efter presentationerna av de båda projekten gavs tillfälle för publiken att ge feedback på projektens arbeten och diskutera kring olika utvalda värderingsfrågor. För Appliceras del diskuterade vi vilka olika värdekomponenter som markmiljöns skyddsvärde består av, se figuren nedan. Mer från Appliceras presentation på Renare Mark hittar ni här!
Markmiljons skyddsvarde och markanvandning m ref.tif

Referensgruppsmöte (2016-03-14)
Den 14 mars var det dags för gemensamt möte mellan Appliceras Projektgrupp och Referensgrupp. Trafikverket stod värd för mötet och det blev en fullspäckad dag med presentationer från alla arbetsgrupper, diskussioner, utbyte av idéer och referenslitteratur. Många tack till alla som deltog under dagen!

Dialoggruppsmöte (2016-01-28)
Torsdagen den 28 januari vad det äntligen dags för möte mellan Appliceras Värderingsgrupp och Dialoggrupp. Vi träffades på Trafikverket för att diskutera markmiljöns skyddsvärde och hur olika miljöetiska synsätt kan påverka hur vi värderar markens skyddsvärde. Det blev en mycket intressanta diskussion om allt från miljöbalkens miljöetiska synsätt till ekosystemtjänster. Vi fick många värdefulla kommentarer och synpunkter, vilket också ledde till nya idéer och uppslag. Dessa kommer vi arbeta vidare med under våren. Stort tack till vår engagerade Dialoggrupp!

Projektgruppsmöte (2015-11-24) 
I november samlades representanter från alla arbetsgrupperna återigen på SLU för projektgruppsmöte. Appliceras Värderingsgrupp, som bildades efter sommaren 2015, presenterade sitt arbete om Markmiljöns skyddsvärde och Experimentgruppen redovisade preliminära resultat från den första fältprovtagningen.

Höstaktiviteter i Applicera: Fältprovtagning, markfunktioner och dialoggrupp (2015-10-23)
Under sommaren 2015 utfördes en första fältprovtagning på en av Trafikverkets PAH-förorenade områden i Mjölby kommun. Totalt samlades över ett ton jordprov in. Förekomst av daggmaskar i jordproverna räknades i fält på olika djup. Resterande jordprover används för att undersöka förekomsten av andra markorganismer, inklusive mikrober, och för kemiska och ekotoxikologiska tester. För närvarande pågår arbete med att identifiera ytterligare en provtagningsplats med förhöjda tungmetallhalter.

En diskussion har påbörjats om vad begreppet markfunktion innebär för projektet, men även utifrån Naturvårdsverkets formulering. Diskussionen nyttjar bl.a. resultat från Chalmers forskning där begrepp som Soil Quality Indicators har formulerats. Som en del i APPLICERAS arbete med att jobba nära branschen kommer en dialoggrupp tillsättas som hjälper projektet att formulera/diskutera innebörden av dessa begrepp. Projektet har även påbörjat en översyn av hur markfunktioner och platsspecifika riskbedömningar av markekosystem kan kopplas till olika beskrivningar av markanvändning och ekosystemtjänster.

provtagning3Vår första provtagning är genomförd! (2015-06-25)

I juni genomförde vi vår första fältprovtagning i APPLICERA. Provtagningsområdet är en bangård där förhöjda halter av polycykliska aromatiska kolväten, så kallade PAH, har hittats. Markprover från tre olika djup samlades in från flera olika provtagningspunkter i området.

Flora och fauna inventerades innan grävskopan fick sätta tänderna i jorden.markprov ytligt

mask2

Alla jord undersöktes för hand på plats för att räkna antalet daggmaskar.

 

Jord från tre olika nivåer (0-30 cm, 30-60 cm och 60-90cm under markytan) samlades in och kommer att sparas för vidare analyser på lab.

provtagning2Prover togs ut för både kemiska, ekotoxikologiska och biologiska analyser. De prover som inte analyserades direkt kommer att sparas till vidare studier och analyser i höst.

provtagning uppifran

Glada provtagare efter en lyckad arbetsdag i fält!glada provtagare

Projektgruppsmöte (2015-03-18) 
I mars genomfördes ett gemensamt projektgruppsmöte där representanter för alla arbetsgrupper träffades för att samordna och diskutera Appliceras fältförsök.

Kick-off-möte (2015-01-28)
Måndagen den 19 januari var det dags för kick off för projektet Applicera. Nästan alla projektmedlemmar fanns på plats i SLU för att diskutera projektets ramar och målsättningar.

gruppbild 3