Projektmål

Målen med den föreslagna studien är att:

  1. klargöra vilka orsaker som ligger bakom fartygsgenererad erosion i farleder,
  2. rangordna orsakerna med avseende på fartyget karakteristika och farledens utformning,
  3. utforma olika naturanpassade erosionsskydd som kan användas i farleder,
  4. testa erosionsskydden i en farled och utvärdera resultatet med avseende på funkt-ionalitet, robusthet, miljöpåverkan, ekonomi och social upplevelse,
  5. utveckla en matematisk modell för fartygsvågor, sedimenttransport samt strandförändringar som kan användas förebyggande, och

ta fram underlag till en vägledning för naturanpassade erosionsskydd i farleder.