Nykvarnsholme

Testområdet ligger på östra sidan av ön Nykvarnsholme.

Testområdet på Nykvarnsholme ligger på öns östra sida, strax väster om fyren, (© SGI, Lantmäteriet, Geodatasamverkan).

Det röda området illustrerar den yta som eroderat bort sedan 70 talet. (© SGI, SGU, Lantmäteriet, Geodatasamverkan)

Strandsedimenten består av en sandig, siltig, morän som har eroderat kraftigt under flera år.

 (Foto: P. Danielsson)

Åtgärden i detta testområde är att återställa strandplanet som eroderats och behålla de naturliga blocken som finns i landskapet som ett skydd mot erosion. Växtligheten får möjlighet att återetablera sig då lutningen är flackare än tidigare.

 (Foto: P. Danielsson)

I detta testområde har inga växter planterats, utan förhoppningen är att naturen skall ta hand om detta själv.