Nykvarnsholme

Testområdet ligger på östra sidan av ön Nykvarnsholme.

Testområdet på Nykvarnsholme ligger på öns östra sida, strax väster om fyren, (© SGI, Lantmäteriet, Geodatasamverkan).

Det röda området illustrerar den yta som eroderat bort sedan 70 talet. (© SGI, SGU, Lantmäteriet, Geodatasamverkan)

Strandsedimenten består av en sandig, siltig, morän som har eroderat kraftigt under flera år.

(Nykvarnsholme våren 2016. Foto: P. Danielsson)

Åtgärden i detta testområde är att strandfodra slänten som eroderat och behålla de naturliga blocken som finns i landskapet som ett skydd mot erosion. Växtligheten får möjlighet att återetablera sig då lutningen är flackare än tidigare. I detta testområde har inga växter planterats, utan förhoppningen är att naturen skall ta hand om detta själv. Strandfodringen genomfördes i april 2018.

(Nykvarnsholme våren 2018. Foto: P. Danielsson)

(Strandfodring av slänten vid Nykvarnsholme, illustration: P. Danielsson)

Sedan april 2018 har slänten eroderats gradvis närmast vattnet och ser ut såhär sommaren 2020.

(Nykvarnsholme sommar 2020. Foto: A. Björlin)

(Nykvarnsholme sommar 2020. Foto: A. Björlin)

Sanden har delvis förflyttats ut på strandplanet och delvis ut i vattnet.