Mål för samverkan

Det övergripande målet för ”Regional kustsamverkan” är att hitta lösningar för att hantera de utmaningar som följer av stigande havsnivå, erosion och översvämning i kustområden i Skåne och Halland. Lösningarna behöver vara hållbara, miljömässigt, ekonomiskt och socialt samt anpassade till kulturmiljön.

För att nå målet behöver:

  • kustkommunerna och berörda fastighetsägare ha en god kunskap om risker, kustprocesser, och möjliga åtgärder.
  • kustkommunerna ha strategier för hur kusten ska planeras och förvaltas som ger långsiktigt hållbara lösningar,
  • åtgärder och anpassning för att hantera erosion och översvämning i kustområden beslutas utifrån god kunskap, långsiktighet, flexibilitet, transparens och helhetsperspektiv,
  • det finnas en rättvis ansvarsfördelning och finansieringsmodell för åtgärder.

Nedan beskrivs fem delmål för ”Regional kustsamverkan”:

  1. Kunskapsunderlag om kustprocesser finns tillgängligt
  2. Kunskap om olika åtgärder, deras effekter och konsekvenser har ökat
  3. Statliga planeringsunderlag och vägledningar som hanterar exploatering och bebyggelse finns tillgängliga för Skånes och Hallands kustkommuner
  4. Underlag för rådgivning till enskilda och kommuner finns tillgänglig
  5. Förslag på modell för finansiering av åtgärder finns på plats

Projektgrupper och aktiviteter:

Utifrån dessa delmål har fem projektgrupper bildats i vilka olika aktiviteter genomförs.