Gemensamma aktiviteter

Regional kustsamverkan finns på plats och nationella beslutsfattare är informerade om de risker och behov som finns

Beskrivning: Ett första steg i arbetet är att bjuda in olika aktörer för samverkan. Länsstyrelserna i Skåne och Halland har tillsammans med SGI och SGU tagit initiativet till samverkan och har bjudit in kustkommunerna att delta. Även fler myndigheter har visat intresse. En viktig aktivitet för samverkan är att gemensamt fastställa mål för samverkan och prioritera olika aktiviteter, samt att tydliggöra för nationella beslutfattare vilka behov som finns.

Med ett förändrat klimat förväntas havsnivån höjas och till följd av det kommer strandlinjen att förändras och risken för översvämningar och erosion kommer att öka. Förståelsen för vilka samhällskonsekvenserna blir av ett förändrat klimat till följd av stigande havsnivå behöver illustreras. I Skåne har analyser som visar på konsekvenserna tagits fram. Dessa behöver kompletteras för Halland.

Aktiviteter:

  • Informera nationella beslutsfattare om ”Regional kustsamverkan” och de behov som finns, exempelvis för riksdagsledamöter.
  • Skapa samverkansformer och rutiner. Ta fram ett gemensamt visions- och måldokument, med aktiviteter och prioriteringar.
  • Genomföra workshop i hösten 2018.
  • Redovisa en övergripande analys som illustrerar konsekvenserna av stigande hav.