1. Kunskapsunderlag

Kunskapsunderlag om kustprocesser finns tillgängligt

Beskrivning: Idag saknas heltäckande information om hur olika processer
påverkar olika kustavsnitt i Skåne och Halland. Exempelvis är information som
strandnära batymetri, vågmönster, sedimenttransport, marin geologi och kustmorfologi
ofullständig. För att kunna följa strändernas utveckling och utvärdera
kustprocessernas betydelse för erosionsförlopp idag och i framtiden finns behov
att förbättra kunskapsunderlagen. God kunskap som baseras på vetenskaplig
grund behövs för att kunna fatta välgrundade beslut om och vilka åtgärder som är
lämpliga i förhållande till de osäkerheter som stigande havsnivå innebär.
En viktig del för att öka kunskapen är att övervaka strändernas förändring. Det
behövs en enhetlig metodik för övervakningen som kan användas av kommunerna
och staten. Behovet av fler mätpunkter och ändrad frekvens för insamling av data
från exempelvis vattenstånd, vind, vågor och strömmar behöver utvärderas. Den
tvärvetenskapliga forskningen som binder samman tekniska och naturvetenskapliga
discipliner behöver öka.

Aktiviteter:

  • Identifiera vilka underlag, mätdata, modeller som finns idag och vilka som saknas.
  • Ta fram metodik och vägledning för övervakning av stränder.
  • Lyfta behovet av kunskapsunderlag för beslutsfattare.

Kontaktperson: Thorbjörn Nilsson, Länsstyrelsen Skåne, e-post: thorbjorn.nilsson@lansstyrelsen.se

Dokument:

PM – uppdatering av RKS länksamling, december 2020

Länksamling Kusterosion & Översvämning, december 2020

Lägesrapport projektgrupp 1, februari 2021

Rapport om metoder för övervakning av stränder, december 2019