2. Åtgärder

Kunskap om olika åtgärder, deras effekter och konsekvenser har ökat

Beskrivning: De åtgärder som kan vara aktuella för att anpassa bebyggelse och infrastruktur till ett förändrat klimat t.ex. strandfodring, invallningar, planerad reträtt, behöver sättas in i ett samhällsperspektiv. Även om de flesta som arbetar med dessa frågor idag är överens om att så kallade hårda skydd flyttar och förvärrar erosionen så är inte heller effekterna av alternativet strandfodring tillräckligt väl undersökta. Man behöver exempelvis utreda vilken typ av stränder som är lämpliga för strandfodring baserat på geologiska förhållanden, topografi och hur sedimenttransporten på havsbotten sker. Tillgången på sand är begränsad i våra kustvatten och är också en efterfrågad råvara för andra ändamål. Övriga samhällsnyttor, som att bevara och skydda marina miljöer och fiskproduktion, behöver avvägas mot de skador som en storskalig sandtäkt, för att skydda stränderna, kan ge upphov till.

Det finns ett stort behov av att undersöka effekter och konsekvenser för alla anpassningsåtgärder vad gäller kostnad – nytta och att identifiera påverkan på ekosystemtjänster och andra värden. Vilka värden riskerar att påverkas (natur, ekonomi, kultur, sociala)? Hur kan osäkerhetsaspekter hanteras? Vem drabbas? Vem drar nytta av olika åtgärder? Vilka risker kan accepteras? När börjar riskerna bli för stora? Det är några frågor som den ”Regionala kustsamverkan” gemensamt kan öka medvetenheten och kunskapen om.

Aktiviteter:

  • Fördjupa kunskapen om olika åtgärder, deras effekter och konsekvenser för att hantera erosion och översvämning.

Kontaktperson: Johan Nyberg, SGU, e-post: johan.nyberg@sgu.se

Dokument:

Fysiska och dynamiska förhållanden längs Skånes SGU-rapport 2021:02

Kustnära sedimentdynamik SGU-rapport 2020:04, mars 2020

Lägesrapport projektgrupp 2, december 2019