3. Planeringsunderlag

Statliga planeringsunderlag och vägledningar som hanterar exploatering och bebyggelse finns tillgängliga för Skånes och Hallands kustkommuner

Beskrivning: Det är viktigt att tydliggöra statens samlade syn på kustplanering kopplat till erosion och översvämning. Sandstränder är dynamiska och strandlinjen ändras över tid då sediment omfördelas längs kusten och mellan land och hav. När material transporteras från en plats till en annan sker erosion. Erosion är en naturlig process och innebär sällan problem så länge bebyggelse och infrastruktur inte hotas. I en process där ett statligt planeringsunderlag och vägledningar tas fram är en naturlig del att identifiera hinder som kan finnas i dagens system för att samhällets mål om hållbar utveckling ska kunna uppnås. Att identifiera sådana hinder och se möjliga lösningar att föra fram till beslutsfattare skulle kunna bli en viktig del i ”Regional kustsamverkan”.

Aktiviteter:

  • Peka ut områden där bebyggelse bör undvikas, områden som är viktiga att skydda med förslag på möjliga åtgärder, samt områden som kan vara lämpliga för en planerad reträtt.
  • Beskriv hur befintlig bebyggelse och behov av utveckling ska hanteras på kortare sikt i områden som inte är försvarbara att skydda i ett längre tidsperspektiv.
  • Tydliggör för beslutsfattare vilka intressekonflikter och eventuella brister och hinder som finns med dagens styrmedel och samhällsmål för att kunna fatta långsiktiga hållbara beslut och genomföra åtgärder.

Kontaktperson: Pär Persson, Länsstyrelsen Skåne, e-post: par.persson@lansstyrelsen.se

Dokument:

Lägesrapport projektgrupp 3, december 2019 med Bilaga till lägesrapport – Förslag på metod för att ta fram klimatanpassningszoner