4. Rådgivning

Underlag för rådgivning till enskilda och kommuner finns tillgängligt

Beskrivning: Med hänsyn till att många enskilda drabbas av erosion, som varken har kunskap, resurser eller rådighet att genomföra de åtgärder som är bäst ur ett samhällsperspektiv, finns ett stort behov av rådgivning. I vissa fall har och tar kommuner ansvar för åtgärder men begränsas många gånger av att det saknas bra lösningar och resurser. Ytterligare svårigheter är att det ofta är ett delat markägarskap mellan enskilda och kommunen i anslutning till kusten. Efterhand som behoven av åtgärder ökar kan det på sikt finnas behov av en statlig funktion som ger konkreta råd och t.ex. hjälper till att starta upp samfälligheter som kan genomföra åtgärder. Ett första steg i ”Regional kustsamverkan” kan vara att ta fram informationsmaterial till kommuner och fastighetsägare med goda exempel på hur erosionen kan hanteras i kustmiljön.

Det är också angeläget att få en helhetsbild som visar hur olika processer fungerar juridiskt för att kunna ge rätt råd till enskilda och kommuner, t.ex. att olika regler gäller inom och utanför detaljplanelagt område.

Aktiviteter:

  • Rådgivnings- och informationsmaterial till fastighetsägare.
  • Rådgivnings- och informationsmaterial till kommuner.

Kontaktperson: Anette Björlin, SGI, epost: anette.bjorlin@swedgeo.se

Dokument:

Kursrapport och presentation (PPT) vid utbildning om gemensamhetsanläggningar för skydds- och klimatanpassningsåtgärder i kustområdet den 5 april 2022.

Gemensamhetsanläggningar för klimatanpassningsåtgärder – rapport från Vesterlins, 2021-03-09

Resultat från workshop projektgrupp 4, RKS Stormöte 21-22 januari 2020

Lägesrapport projektgrupp 4, december 2019