5. Finansiering

Förslag på modell för finansiering av åtgärder finns på plats

Beskrivning: Idag har fastighetsägaren ett stort ansvar att skydda och finansiera åtgärder på sin egen tomt. Även kommunerna investerar en ansenlig summa pengar för olika typer av åtgärder. Ofta saknar fastighetsägaren möjlighet att genomföra åtgärder som ger fungerande långsiktiga lösningar och kan i vissa fall förvärra situationen för andra fastighetsägare och allmänna intressen. Möjlighet till finansiering för åtgärder är särskilt angeläget i de fall när en insats innebär att enskilda och/eller kommuner får ta ett oproportionerligt stort ansvar för att samhällsnyttan ska optimeras. Inom ”Regional kustsamverkan” kan möjliga finansieringslösningar utredas för att hitta en rimlig och rättvis kostnadsfördelning mellan den enskilda, kommun och stat. Förslag på hur en finansieringsmodell skulle kunna se ut kan tas fram. För många områden kan det vara motiverat att fastighetsägaren eller kommunen finansierar åtgärder, men för vissa områden eller för speciella insatser kan det vara motiverat med statlig medfinansiering. Behoven och förslag på lösningar behöver lyftas till nationella beslutsfattare.

Aktiviteter:

  • Utreda möjliga finansieringslösningar för åtgärder och fördelning av kostnader mellan den enskilde, kommun och stat.
  • Identifiera områden och insatser där en statlig medfinansiering skulle vara motiverat.

Kontaktperson: Per Danielsson, SGI, e-post: per.danielsson@swedgeo.se

Dokumentation:

Kommunala avgifter och klimatanpassning – en juridisk översyn – en juridisk översyn, maj 2021

Rapport om finansieringsmodeller för klimatanpassning, maj 2020

Lägesrapport projektgrupp 5, december 2019

Genomförda evenemang:

Workshop om finansieringsmodeller, Halmstad 14 nov 2019