Nyheter & media

Här finns nyheter om regional kustsamverkan och klipp från media.


22 juni 2021

SGU uppdaterar karttjänst med ny information

SGU har inkorporerat information om sedimentdynamik i kartvisningstjänsten ”Stranderosion och geologi, kust”, vilket bl.a. innebär att man lätt kan se SGU:s bedömda avgränsning av sedimenttransportceller och LTH:s beräknade potentiella sedimenttransportvolym längs hela den skånska kusten. Arbetet har utförts inom ramen för RKS, med stöd från flera deltagande parter.

Kartvisaren finns här.

Mer info om kartvisaren och SGU:s arbete finns här.

25 mars 2021

SGI lanserar vågdataportal framtagen inom RKS

SGI har lanserat en vågdataportal från vilken modellerad vågdata för hela Sydsveriges kust kan laddas ner kostnadsfritt. Data har tagits fram av Lunds tekniska högskola (LTH) som del av en aktivitet inom RKS i ett samarbetsprojekt mellan LTH, SGU och SGI, med delfinansieringar från SMHI och Trafikverket. Vågportalen är främst riktad till experter och forskare med förhoppningen att fri tillgång till vågdata ska påskynda forskning och kunskapsuppbyggnad kring vågklimatet och dess betydelse för hållbar kustzonsförvaltning. Det finns en förhoppning om att vågportalens på sikt ska utformas så att den når bredare användargrupper, om finansiering för detta kan säkerställas och intresse finns.

Vågportalen nås via följande länk https://gis.swedgeo.se/vagmodell/

Ett kostnadsfritt och digitalt utbildningstillfälle kommer att arrangeras 28/4 2021 mellan kl 10.00-11.00. Utbildningstillfället kommer att fokusera på:
– Vågdatan – bakgrund och beskrivning. Hur har den tagits fram, vad visar den och vad visar den inte?
– Vågdataportalen – en introduktion till SGI:s portal. Hur hittar jag dit, hur använder jag portalen?
– Användningsområden – exempel på vad du kan göra med den vågdata du nu har tillgång till
– Nästa steg – SGI:s tankar kring hur data och portal fortsatt kan utvecklas om finansiering kan säkerställas
– Frågor från publiken

Länk till anmälan till digital utbildning https://forms.gle/3wa32PYmqF2fuKAWA

 

10 februari 2021

Dags att anmäla sig till Stormötet 2021

Regional kustsamverkan Skåne/Halland (RKS) bjuder in till stormöte med möjlighet att lyssna och diskutera året som har gått och arbetet framöver. Stormötet hålls digitalt, och sprids över tre dagar. Man väljer fritt vilka dagar man önskar delta.

Stormötets första dag fokuserar på kunskapsspridning och inspiration från externa föreläsare samt återkoppling från projektgruppernas arbete under 2020. Dagen avslutas med ett digitalt mingel.

Stormötets andra dag ägnas åt workshops, en för varje projektgrupp. Workshops ligger i rad efter varandra, så möjlighet finns att delta i flera/alla om man vill. Dock kommer maxantalet deltagare sannolikt att behöva begränsas av tekniska/logistiska skäl.

Den tredje och avslutande dagen ägnas åt uppsamling av workshopsresultat och diskussion om arbetet 2021. Dagen avslutas med ett panelsamtal mellan landshövdingarna i Skåne och Hallands län samt generaldirektörerna vid SGU och SGI. Efter detta följer ytterligare digitalt mingel för de som önskar.

Anmälan görs här. Deltagande är kostnadsfritt.

VARMT VÄLKOMNA

PROGRAM

Mindre justeringar av tiderna kan komma att ske för att optimera mötesupplägget till antalet deltagare. Slutgiltigt program, inkl. information om uppkoppling till stormötet, skickas till anmälda deltagare tisdagen 2 mars.   

DAG 1 – 9 MARS kl 13-15.30

 • SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson hälsar välkomna.
 • Katrina Wiberg, Aarhus School of Architecture, ger konceptuella exempel på stegvis implementering av klimatanpassningsåtgärder.
 • Åsa Johansson, jurist och sekreterare i arbetet med SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd, berättar om utredningens arbete och slutsatser kring kopplingen strandskydd och klimatförändringar.
 • Återkoppling från projektgruppernas arbete under 2020.
 • Frivilligt digitalt mingel

DAG 2 – 11 MARS kl 9.00-15.00

 • Ca kl 09.00-10.00 Workshop Projektgrupp 1 (Kunskapsunderlag): Är de aktiviteter som gruppen arbetar med fortsatt aktuella? Vilken/vilka av aktiviteterna bör prioriteras? Förslag på underlag som saknas idag men som skulle vara värdefullt?
 • Ca kl 10.00-11.00 Workshop Projektgrupp 2 (Åtgärder): Workshopens inriktning är att diskutera olika skyddsåtgärders effekter, miljökonsekvenser, nyttor och kostnader.  Hur ska man välja lämplig skyddsåtgärd med beaktande av det man vill motverka och tidsperspektiv?
 • Ca kl 11.00-12.00 Workshop Projektgrupp 3 (Planeringsunderlag): Workshopens inriktning är att identifiera möjligheter och positiva effekter som plan- och bygglagen innebär för klimatanpassning. Frågor om ny och befintlig bebyggelse kommer att behandlas liksom möjligheter att hantera skyddsåtgärder i planprocessen.
 • Ca kl 13.00-14.00 Workshop Projektgrupp 4 (Rådgivning): Vid denna workshop vill vi, med fokus på juridiska regelverk, identifiera behov och vilka frågeställningar som RKS särskilt bör arbeta vidare med, samt hur vi kan öka kunskapen och dela erfarenheter inom nätverket.
 • Ca kl 14.00-15.00 Workshop Projektgrupp 5 (Finansieringsmodeller): Workshopens inriktning är att diskutera de föreslagna finansieringsmodellerna som presenterats i Rapporten om Finansieringsmodeller för klimatanpassning. Det finns också möjlighet att diskutera nya förslag och idéer till finansieringsmodeller.

DAG 3 – 16 MARS kl 9.00-11.30

 • SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén hälsar välkomna.
 • Återkoppling och diskussion från workshops
 • Panelsamtal mellan Anneli Hulten, landshövding i Skåne, Brittis Benzler, landshövding i Halland, Åsa-Britt Karlsson, generaldirektörer vid SGI och Anneli Wirtén, generaldirektörer vid SGU.
 • Avslutande ord och framåtblick
 • Digitalt mingel.

21 januari 2020

Regional Kustsamverkans stormöte i Malmö 21-22 januari 2020

Regional kustsamverkan Skåne/Hallands stormöte gick av stapeln i Malmö den 21-22 januari och fokus för mötet var att alla mötesdeltagare skulle få en chans att bidra till och ge förslag om regional kustsamverkans fortsatta arbete. All dokumentation från mötet kommer att finnas under fliken Aktiviteter – Gemensamma aktiviteter.

Urval av press om stormötet:


23 september 2019

Kustmöte 2019

Årets kustmöte gick av stapeln i Malmö den 17-18 september och fokus för mötet var naturbaserade lösningar för att möta höjd havsnivå, översvämning och erosion. Per Danielsson, SGI, presenterade kort hur arbetet inom Regional kustsamverkan har fortskridit sedan starten i maj 2018. Pers presentation går att hitta under fliken PublikationerLäs mer om kustmötet på SGIs webbsida.