Om Eko-geokalkyl

Projektet ska utveckla ett GIS-baserat verktyg Eko-geokalkyl för att identifiera, dokumentera och visualisera betydelsen av ekosystemtjänster (EST) och byggkostnader vid exploatering av mark. Verktyget kommer vara baserat på befintligt verktyg, Geokalkyl, som idag beräknar kostnader för grundförstärkning och schaktarbeten t.ex. inför kommunalt detaljplanarbete.

Eko-geokalkyl ska utgöras av en uppgraderad version av detta verktyg, med funktioner som knyter samman geoteknisk markkvalitet med olika EST, såsom att upprätthålla en grön infrastruktur (vatten- och näringsförsörjning), klimatreglering, rekreation och biologisk mångfald eller upprätthålla en buffert- och filterkapacitet (fastläggning av föroreningar och reglering av dagvatten). Eko-geokalkyl möjliggör analys och utvärdering av hur markförhållanden påverkar både markanläggningskostnader samt tillgång till eller förlust av EST vid byggnation. Resultatet från beräkningarna i Eko-geokalkyl presenteras i 2D- eller 3D-kartor samt Excelmatriser och kan användas som diskussions- och beslutsunderlag vid planläggning och samråd.

Behovsägare är kommuner, byggherrar och konsulter som kan identifiera gemensamma lösningar på hur resurseffektiv exploatering av mark kan ske med hänsyn taget till bevarande av EST. Indirekta behovsägare är Boverket och regeringen som ansvarar för att EST synliggörs i framtida beslutsfattande.

Eko-geokalkyl kommer att vara öppen för alla som arbetar i ArcGIS/ArcScene. En plan för långsiktig kunskapsförsörjning till behovsägarna kommer att tas fram, liksom en förvaltningsplan för Eko-geokalkyl. Projektet genomförs i samverkan mellan experter och behovsägare så att Eko-geokalkyls funktioner motsvarar målgruppernas behov. Projektmedlemmar består av representanter från SGI, Boverket, Malmö stad, Västerås stad, Chalmers och SLU.