Nyheter

Presentation av EkoGeokalkyl på Klimatanpassningsdagen i Stockholm (6 september 2018)

 

Sommarens extremväder speglar klimatforskarnas varningar om att vi går mot ett varmare och blötare klimat. Årets möte fokuserade på strategier, åtgärder och investeringar för hantering av klimateffekter.

På seminariet Klimatanpassning av urbana ytor presenterades EkoGeokalkyl, men också projekt om genomsläppliga material i hårdgjorda ytor för klimatanpassade stadsmiljöer.

Klimatanpassningsdagen arrangerades av Aktuell Hållbarhet, Livsmedelsverket, Statens geotekniska institut och Sveriges geologiska undersökningar.

 

Bostads- och digitaliseringsministern informerar sig om Eko-geokalkyl   (13 februari 2018)

En delegation med SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson i spetsen mötte Sveriges bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson på Näringsdepartementet för att presentera utvecklingsprojektet Eko-geokalkyl. Jim Hedfors och Christel Carlsson från SGI presenterade projektet tillsammans med Åke Hesslekrans från Malmö stad.

 

Workshop i Malmö  (16 januari 2018)

Projektet genomförde en Workshop med deltagare från projekt- och referensgruppen den 16 januari i stadshuset i Malmö. Den utvecklade prototypen demonstrerades och förbättringsförslag samt synpunkter på användbarhet och vidareutveckling samlades in. Eko-geokalkyl hanterar i dagsläget två markfunktioner eller ekosystemtjänster:

  • Markens förmåga att understödja dagvattenhantering
  • Markens förmåga att understödja vegetation

Nedan visas ett exempel på hur resultat från en ekosystemtjänstanalys kan se ut:

 

Presentation på AquaConsoil i Lyon (26-30 juni 2017)

Projektet Eko-geokalkyl presenterades på 14th International Conference on Sustainable Use and Management of Soil, Sediment and Water Resources i juni 2017. Många intressanta föredrag gavs som hade koppling till Eko-geokalkyl. AquaConsoil

 

Eko-geokalkyl på Arbeta Smart (9 maj 2017)

Den 8-9 maj 2017 hölls den årliga konferensen Arbeta smart i Stockholm på Norra Latin. Konferensen handlar om smarta lösningar och arbetsprocesser inom region- och stadsplanering, byggande och förvaltning, med fokus är på digitalisering och obrutna informationsflöden. Eko-geokalkyl var inbjuden att hålla föredrag och deltog i en paneldiskussion om Riktvärden och Testbäddar.

Konferensen innehöll många intressanta föredrag som pekar mot en framtida helt digital samhällsbyggnadsprocess. ULI Geoforum stod som arrangör.

 

Naturvation hade URIP-möte i Malmö (29 mars 2017)

Naturvation (NATure-based URban innoVATION) är ett Horisont 2020-projekt som ska arbeta med ekosystemtjänster i urbana miljöer, precis som Eko-geokalkyl. Projektets mål är att ta fram beslutsmodeller för integrering av ekosystemtjänster på kommunal nivå, men också affärsmodeller för företag på regional nivå.

URIP (Urban Regional Innovation Partnership) består av olika intressenter och ska vara ett bollplank till projektet. Eko-geokalkyl och SGI ingår i URIP-nätverket som leds av Åke Hesslekrans på Malmö stad.

 

Kick-off för Eko-geokalkyl i Malmö (23 mars 2017)

Den 23 mars höll vi ett heldags uppstartsmöte på St Gertrud i Malmö. Deltog gjorde alla projektmedlemmar och referensgruppen.

Projektets planer och förutsättningar presenterades och i grupper diskuterade vi bl.a. hur vi ska kunna klassa markens kvalitet utifrån ett ekosystemtjänst-perspektiv, hur ekosystemtjänster ska visualiseras i Eko-geokalkylverktyget samt vilken indata som kommer att krävas och hur den ska insamlas.

Vi lärde oss också om ekosystemtjänstanalys av Karin Görlin från Ekologigruppen och fick höra av Karolina Brick hur Riksbyggens verktyg för ekosystemtjänster används vid nybyggnation.