Om Land Plan

I forskningsprojektet Land Plan utvecklar vi metoder som underlättar hållbarhetsbedömningen av olika planalternativ i den kommunala fysiska planeringen. Metoderna ska kunna hantera kombinerade problem när det gäller markanvändning – till exempel geotekniska förhållanden, materialhushållning, förorenade markområden och förorenade massor samt anpassning till ett förändrat klimat. Möjligheter för vidareutveckling med tillägg av andra ämnesområde ska också ges.

Metodiken ska hjälpa till att strukturera arbetet och visa på när olika data behöver vara tillgängliga. Den ska vara enkel att använda och förstå. Den ska även kunna användas för att förmedla resultatet vid kommunikation med olika intressenter.

Vi som utför utvecklingsarbetet är en projektgrupp med representanter för tre kommunala plan- och exploateringskontor samt forskare på Chalmers och Statens geotekniska institut (SGI). Det är Nyköping, Kristianstad och Jönköpings kommuner som deltar och som bas för utvecklingsarbetet används utvalda pågående arbeten med fysisk planering i dessa kommuner. Det gäller Kungshagen i Nyköping, Åhuskusten vid Kristianstad och Södra Munksjön (Skeppsbron) i Jönköping.

Varför behövs Land Plan?

Under årens lopp har förutsättningarna för den fysiska samhällsplaneringen blivit alltmer komplexa. De frågeställningar som kommunen måste ta hänsyn till har blivit alltfler och även alltmer beroende av djup och bred fackkunskap.

Exempel på utmaningar som ställer nya krav på hållbart samhällsbyggande är bebyggelseförtätningar. De medför ofta att områden som är komplexa att bebygga, t.ex. förorenade och strandnära områden, exploateras. Dessutom krävs att byggandet är resurseffektivt.

Senast i raden av utmaningar är klimatförändringen. Denna fråga griper också in i många av de andra planeringsfrågorna. Inte minst kommer markens stabilitet och spridningen av föroreningar att påverkas av de ändringar i vattenflödes- och nederbördsmönster som förväntas bli följden av ett ändrat klimat.

För ett hållbart samhällsbyggande är det viktigt att rätt underlag finns i varje planerings- och beslutsfas. Anpassade verktyg för att effektivisera och säkra den fysiska planeringen inom kommunerna är därför angelägna och kan spara resurser vid framtidens bebyggelseutnyttjande.

Ett flertal verktyg och beslutsstöd har redan utvecklats, men flera undersökningar visar att de inte används. De har inte utvecklats tillsammans med slutanvändarna och är ofta för arbetskrävande och komplicerade att använda. Utmaningen är att utveckla enkla, robusta metoder som är tillräckligt specifika, men ändå generella.